A investigación sobre a variación lingüística do galego: desde o ALGa ata a actualidade

Autores

  • Rosario Álvarez Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela
  • Xulio Sousa Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.24206/lh.v3i1.17107

Palavras-chave:

variación lingüística, dialectoloxía, sociolingüística variacionista, contacto de linguas, galego

Resumo

Este artigo presenta unha revisión selectiva da produción científica das últimas catro décadas sobre a variación lingüística do galego moderno. Como obra de referencia de partida tómase a publicación do Atlas Lingüístico Galego, pola relevancia especial que tivo no desenvolvemento e coñecemento dos estudos sobre o galego, tanto na academia galega como na comunidade científica internacional. A presentación das investigacións organízase en tres eixes fundamentais: os estudos de dialectoloxía e xeografía lingüística, as investigacións en sociolingüística variacionista e os traballos sobre o contacto de linguas. A intención dos autores é ofrecer unha panorámica xeral que permita coñecer as liñas de investigación fundamentais e as achegas que maior repercusión tiveron no período analizado.


Referências

ALGa = Instituto da Lingua Galega (1990-): Atlas lingüístico Galego. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza [Vol. I, Morfoloxía Verbal, 1990; Vol. II, Morfoloxía Non-Verbal 1995; Vol. III, Fonética 1999; Vol. IV, Léxico 2003; Vol. V, Léxico 2005; Vol. VI, Léxico 2016].

ALVAR, Manuel. Atlas lingüístico de Castilla y León. Valladolid: Junta de Castilla y León-Consejería de Educación y Cultura, 1999.

ÁLVAREZ, Rosario. Variación diatópica no Coloquio de Sarmiento. In: O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Vol. II. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Universidade de Santiago de Compostela, 1997. p. 131-154. Dispoñible en: http://www.consellodacultura.org/sarmiento/files/2008/04/actas_volume_2.pdf. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ, Rosario. A variación nosco, connosco, con nós en galego medieval. Verba 31, p. 45-72, 2004. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/3412. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ, Rosario. Variación diatópica no período de emerxencia. In: BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel (Ed.). Na nossa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2007. p. 373-397. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=95. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ, Rosario. Constituição e consolidação da fronteira galego-portuguesa. A difusão do léxico. In: FERREIRA, M. (Org.). Descrição e ensino de línguas. Campinas, SP: Pontes editores, 2015. p. 85-110. Dispoñible en: http://ilg.usc.gal/gl/publicacions/contribucions/constituicao-consolidacao-fronteira.

ÁLVAREZ, Rosario (coord.). Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 2014-. Dispoñible en: http://ilg.usc.gal/Tesouro. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario. O pronome persoal galego. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 1980.

ÁLVAREZ, Rosario; DUBERT GARCÍA, Francisco; SOUSA, Xulio (Eds.). Dialectoloxía e léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2004. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=320. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; DUBERT GARCÍA, Francisco; SOUSA, Xulio (Eds.). Lingua e territorio. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2006. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/pubs.pdf/lingua_territorio.pdf. Acceso en: 17 maio 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; XOVE, Xosé. Alternancia vocálica en verbos do tipo servir no galego medieval. In: BOULLÓN AGRELO, A. I.; COUCEIRO, X. L.; FERNÁNDEZ REI, F. (Eds.). As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos em homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2005. p. 19-40.

ÁLVAREZ, Rosario; XOVE, Xosé. Os adverbios alá/aló, acá/acó en galego medieval. In.: CORRAL DÍAZ, Esther; FONTOIRA, Lydia; MOSCOSO MATO, Eduardo (Eds.). A mi dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008. p. 377-403.

BABARRO FERNÁNDEZ, Xoán. A fronteira lingüística do galego co asturiano. Delimitación e caracterización das falas de transición dos concellos de Navia, Villalón, Allande e Ibias. In: FERNÁNDEZ REI, Francisco (Ed.). Lingua e Cultura Galega de Asturias. Actas das I Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias. Na busca das raíces da Terra Navia-Eo. Homenaxe a Dámaso Alonso (Grandas de Salime, 1990). Vigo: Xerais, 1994. p. 81-148.

BENITO MORENO, Carlota de. Las construcciones con se desde una perspectiva variacionista y dialectal. Tese de doutoramento. Universidad Autónoma de Madrid, 2015. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10486/670892. Acceso en: 30 set. 2017.

BESWICK, Jaine. Linguistic homogeneity in Galician and Portuguese borderland communities. Estudios de Sociolingüística: Linguas, Sociedades e Culturas, 6, 1, p. 39-64, 2005.

BESWICK, Jaine. Borders within Borders: Contexts of Language Use and Local Identity Configuration in Southern Galicia. In: WATT, Dominic; LLAMAS, Carmen (Eds.). Language, Borders and Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014. p. 105-117.

BOLLER, Fred. Die Isoglossenstaffelung in der galicisch-portugiesisch-spanischen Kontaktzone und im LombadaAliste-Grenzgebiet (Dialectologia pluridimensionalis Romanica). Kiel: Westensee-Verlag, 1995.

DOMÍNGUEZ NOYA, Eva Mª. O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA): presente e futuro. In: GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto; SANTAMARINA, Antón; VARELA BARREIRO; Xavier (Eds.). A lexicografía galega moderna. Recursos e perspectivas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2008, p. 139-151. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=11. Acceso en: 17 maio 2017.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Aspectos do galego de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1999.

DUBERT GARCÍA, Francisco. El yeísmo y el fortalecimiento de /j/ en Galicia. In: GONZÁLEZ, Rosario; MOLINA MARTOS, Isabel (Eds.). Variación yeísta en el mundo hispánico. Frankfurt am Main – Madrid: Iberoamericana. 2013, p. 39-57.

DUBERT-GARCÍA, Francisco. Interferencias del castellano en el gallego popular. Bulletin of Hispanic Studies 82 (3), p. 271–291, 2005.

FERNÁNDEZ REI, Elisa. O estudo da prosodia dialectal: contribución galega ao proxecto AMPER. In: CORRAL DÍAZ, Esther; FONTOIRA, Lydia; MOSCOSO MATO, Eduardo (Eds.). A mi dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao professor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008. p. 459-468.

FERNÁNDEZ REI, Elisa. Dialectal, historical and sociolinguistic aspects of Galician intonation. In: FERNÁNDEZ REI, Elisa; MOUTINHO, Lurdes de Castro; COIMBRA, Rosa Lídia (Eds.). Dialectologia. Special Issue VI. 2016, p. 147-169.

FERNÁNDEZ REI, Francisco. O verbo. Contribución á dialectoloxía galega. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 1979.

FERNÁNDEZ REI, Francisco. Bloques e áreas lingüísticas do galego moderno. Grial, nº 77, p. 257-296, 1982.

FERNÁNDEZ REI, Francisco. Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais, 1990.

FERNÁNDEZ REI, Francisco. Espagnol-galicien. In: GOEBL, H.; NELDE, P.; STARÝ, Z.; WÖLCK, W. (Eds.). Kontaktlinguistik / Contact linguistics / Linguistique de contact. An International Handbook of Contemporary Research. Berlín: Mouton de Gruyter, 1996. p. 1285-1295.

FERNÁNDEZ SALGADO, Benigno; FERNÁNDEZ SALGADO, Xosé Antonio; PUGA MORUXA, Manuel; SOUSA, Xulio. Diccionario de dúbidas da lingua galega. Vigo: Galaxia, 1991.

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón. Estilística da lingua galega. Vigo: Xerais, 2013.

GARCÍA GONZÁLEZ, Constantino. Interferencias lingüísticas entre gallego y castellano. Revista de la Sociedad Española de Lingüística 6:2,1976. p. 327-343.

GARCÍA MOUTON, Pilar (coord.); FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés; HEAP, David; PEREA, Maria Pilar; SARAMAGO, João; SOUSA, Xulio. ALPI-CSIC [www.alpi.csic.es], edición digital de Navarro Tomás, Tomás (dir.), Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, Madrid, CSIC, 2016.

GARCÍA, Constantino; SANTAMARINA, Antón; ÁLVAREZ BLANCO, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel. O atlas lingüístico galego. Verba 4, p. 5-17, 1977.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Manuel. O xugo e o carro. Contribución ó estudio das denominacións dos apeiros de labranza en Galicia. Tese de Doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 1980.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Margarita. El gallego hablado de Cangas de Morrazo. Tesis Doctoral. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2002.

GONZÁLEZ, M.; VALLEJO, M.; JUNCAL, L. A.; FOLGAR, E. El subsistema ‘arcaico’ de las fricativas dentoalveolares del gallego, una reliquia en vías de extinción. In: DÍAZ, J. (Ed.). Actas del II Congreso de Fonética Experimental. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2002. p. 215-219.

GRAÑA NÚÑEZ, Xosé. Vacilacións, interferencias e outros “pecados” da lingua galega. Vigo: Ir Indo, 1993.

GUGENBERGER, Eva; MONTEAGUDO, Henrique; REI-DOVAL, Gabriel (Eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2013. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065. Acceso en: 17 maio 2017.

GUTIÉRREZ TUÑÓN, Manuel; FONTEBOA LÓPEZ, Alicia. Atlas Lingüístico de El Bierzo (ALBI). Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos, 1996-2013.

KABATEK, Johannes. Interferencias entre galego e castelán, problemas do galego estándar. Cadernos de lingua 4, p. 39-48, 1991.

KABATEK, Johannes. A diferenciación diafásica do galego actual. In: ÁLVAREZ, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; SANTAMARINA, Antón (Eds.). A lingua galega: historia e actualidade, tomo I. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega – Instituto da Lingua Galega, 2004. p. 379-388. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=188. Acceso en: 17 maio 2017.

LOUREDO RODRÍGUEZ, Eduardo. On the use of the article with people's proper names in Galician. In: SOUSA, Xulio; DE BENITO, Carlota; LARA, Víctor (Eds.). Dialectologia. Special Issue V, p. 167-190, 2015.

MARIÑO PAZ, Ramón. Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco, 1998.

MONTEAGUDO, Henrique. Do uso á norma, da norma ao uso (variación sociolingüística e estandarización no idioma galego. In: ÁLVAREZ, Rosario; MONTEAGUDO, Henrique (Eds.). Norma lingüística e variación. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega - Consello da Cultura Galega, 2004. p. 377-436. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/pubs.pdf/norma_lingua.pdf. Acceso en: 17 maio 2017.

MONTEAGUDO, Henrique. A lingua no tempo, os tempos da lingua. O galego, entre o portugués e o castelán. In: NEGRO ROMERO, Marta; ÁLVAREZ, Rosario; MOSCOSO MATO, Eduardo (Eds.). Gallaecia. Estudos de linguística portuguesa e galega. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela, 2017. p. 17-60. Dispoñible en: http:/dx.doi.org/10.15304/cc.2017.1080.33. Acceso en: 17 maio 2017.

MONTEGUDO ROMERO, X. Henrique. Historia social da lingua galega. 2ª ed. Vigo: Galaxia, 2017.

MONTEAGUDO, Henrique; SANTAMARINA, Antón. Galician and Castilian in Contact: historical, social and linguistic aspects. In: POSSNER, Rebecca;. GREEN, Robert N (Eds.). Trends in Romance Linguistics and Philology. Volume 5. Bilingualism and linguistic conflict in Romance. Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 1993. p. 119-173.

PEREIRA, Sílvia Afonso. Variação sintática em Portugal e a fronteira com a Galiza. In: SOUSA, Xulio et al. (Eds.). Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega – Instituto da Lingua Galega, 2014. p. 201-224. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2642. Acceso en 17 maio 2017.

PREGO VÁZQUEZ, Gabriela. La bivalencia lingüística gallego/español como estrategia discursiva. In: BERNABÉ, Alberto et al. (Eds.). Actas del II Congreso de la Sociedad Española de Lingüística: Presente y futuro de la Lingüística em España: La Sociedad de Lingüística, 30 años después. vol. II. Madrid: Sociedad Española de Lingüística, 2002. p. 641-648.

PREGO VÁZQUEZ, Gabriela. Identidades en los márgenes de la superdiversidad: prácticas comunicativas y escalas sociolingüísticas en los nuevos espacios educativos multilingües en Galicia. Discurso & Sociedad 9/1-2, p. 165-196, 2015.

PUSCH, Claus; KABATEK, Johannes. Language contact in Southwestern Europe. In: VAN DER AUWERA, Jan; KORTMANN, Bernd (eds.), The Languages and Linguistics of Europe. A Comprehensive Guide. Berlin - New York: Mouton de Gruyter, 2011. p. 393-408.

RAMALLO, Fernando. Neofalantismo. In: GUGENBERGER, Eva et.al. (Eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega- Instituto da Lingua Galega, 2013. p. 245–258. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065. Acceso en: 17 maio 2017.

REGUEIRA, Xosé Luís. Cambios fonéticos e fonolóxicos no galego contemporáneo. Estudos de Lingüística Galega 1, p. 147-167, 2009.

REGUEIRA, Xosé Luís. Autenticidade e calidade da lingua: purismo e planificación lingüística no galego actual. Estudos de Lingüística Galega 4, p. 187–201, 2012.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís. A fala do Norte da Terra Cha. Estudio descritivo. 2 vols. Tese de Doutoramento. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1989.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís. Estándar oral e variacion social da lingua galega. In: ÁLVAREZ, Rosario; VILAVEDRA, Dolores (Eds.). Cinguidos por unha arela común: homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Vol. 1, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1999. p. 855-875.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís. Os estudos de dialectoloxía galega desde 1967 á actualidade. In: CORRAL DÍAZ, Esther; FONTOIRA, Lydia; MOSCOSO MATO, Eduardo (Eds.). A mi dizen quantos amigos ei. Homenaxe ao professor Xosé Luís Couceiro, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2008. p. 573-584.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís. Mantenimiento y cambio lingüístico: fricativas sibilantes en gallego. Revista de Filología Románica 31, p. 151-168, 2014.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís. Factores internos e externos nos cambios fonolóxicos do galego actual. In: CHAUVENAU, Jean-Paul; BARBATO, Marcello; FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés (Eds.). Actes du XXVIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes: Section 8. Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique. Strasbourg: ÉLiPhi, 2015. p. 221-233.

REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís; FERNÁNDEZ REI, Elisa (Eds.). Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega- Instituto da Lingua Galega, 2017.

REI-DOVAL, Gabriel. Purismo e control normativo da lingua galega. In: GUGENBERGER, Eva et al. (Eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2013. p. 261-288. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065. Acceso en: 17 maio 2017.

RÍOS PANISSE, Mª do Carme. Nomenclatura de la flora y fauna marítimas de Galicia. I. Invertebrados y peces. II. Mamíferos, aves y algas. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1977-1983.

RODRÍGUEZ LORENZO, David. A gheada, un fenómeno innovador do galego. Evolución diatópica no século XX. In: FIÉIS, Alexandra; COUTINHO, Maria Antonia (Orgs.). XXIV Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística: Textos seleccionados, Lisboa: Associação Portuguesa de Linguística, 2009. p. 453-465.

RODRÍGUEZ LORENZO, David. The diatopic development of aspects of twentieth-century Galician. A contrastive analysis of linguistic geography data. Dialectologia. Special Issue III, p. 145-156, 2012.

RODRÍGUEZ YÁÑEZ, Xoán Paulo. Paradigmes pour l’étude sociolinguistique du bilinguisme. In: ELOY, Jean-Michel; Ó HIFEARNÁIN, Tadhg (Eds.). Langues proches – Langues collatérales. Near Languages–Collateral Languages. Paris: L’Harmattan, 2007. p. 37-62.

ROMERO, Patricia; NÚÑEZ SINGALA, Manuel C. Interferencias entre galego e castelán na prensa escrita en Galicia. In: ÁLVAREZ, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; SANTAMARINA, Antón (Eds.). A lingua galega: historia e actualidade. Tomo I. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega - Instituto da Lingua Galega, 2004. p. 535-545.

SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel. Lingua galega e variación dialectal. Ames: Laiovento, 2011.

SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel. A fala das persoas de idade e a súa importancia para o estudo da variación lingüística. In: MERLAN, Aurélia; SCHMIDT-RADEFELDT, Jürgen (Eds.). Portugiesisch als Diasystem. Frankfurt am Main - Berlin - Bern - Bruxelles - New York - Oxford – Wien: Peter Lang, 2013. p. 143-162.

SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel (Ed.). Modelos de lingua e compromiso. A Coruña: Baía Edicións, 2014.

SANMARTÍN REI, Goretti. Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación. Vigo: Xerais, 2009.

SANTAMARINA, Antón (coord.) Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega, 1986. Dispoñible en: http://ilg.usc.es/TILG/.

SANTAMARINA, Antón. Informe de Ramón Piñeiro á Real Academia Galega. Boletín da Real Academia Galega, vol. 370, p. 7-17, 2009.

SANTOS RAÑA, Irene; SUÁREZ QUINTAS; Soraya. Percepción e actitudes lingüísticas na fronteira galegoportuguesa. Unha aproximación á perspectiva ourensá. In: SOUSA, Xulio et.al. (Eds.). Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega- Instituto da Lingua Galega, 2014. p. 91-113.

SECO OROSA, Ana. Determinación da fronteira lingüística entre o galego e o leonés nas provincias de León e Zamora. Revista de filología románica, nº 18, p. 73-102, 2001. Dispoñible en: http://revistas.ucm.es/fll/0212999x/articulos/RFRM0101120073A.PDF. Acceso en 17 maio 2017.

SILVA DOMÍNGUEZ, Carme. Un novo intento de clasificación das interferencias do castelán sobre o galego, coa perspectiva do ensino primario e secundario ó fondo. In: CABEZA, Carmen; LORENZO SUÁREZ, Anxo; RODRÍGUEZYÁÑEZ, Xoán Paulo (Eds.). Comunidades e individuos bilingües: Actas do I Simposio Internacional sobre o Bilingüismo. Vigo: Universidade de Vigo, 2003. p. 818-833.

SILVA VALDIVIA, Bieito. Un aspecto da avaliación da competencia: identificación e valoración de interferências lingüísticas. In: ÁLVAREZ, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; SANTAMARINA, Antón (Eds.). A lingua galega: historia e actualidade. Tomo I. Santiago de Compostela: Consello da Cultura galega - Instituto da Lingua Galega, 2004. p. 415-429.

SILVA VALDIVIA, Bieito. Tipoloxía das manifestacións de contacto lingüístico en Galicia. Algunhas consideracións. Cadernos de lingua 4, p. 27-38, 1991.

SILVA VALDIVIA, Bieito. Galego e castelán: entre o contacto e a converxencia. In: GUGENBERGER, Eva et al. (Eds.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2013. p. 287-314. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2065. Acceso en: 17 maio 2017.

SOUSA, Xulio. Xeolingüística e cambio lingüístico: gheada e seseo no ALPI e no ALGa. In: ILIESCU, Maria; SILLERRUNGGALDIER, Heidi; DANLER, Paul (Eds). Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Vol. VI. Berlin - Boston: De Gruyter, 2009. p. 257-267.

SOUSA, Xulio. Aproximación á análise dialectométrica das variedades xeolingüísticas galegas: un estudo comparativo. In: BERNARDO, Mª C. Rolão; MONTENEGRO, H. Mateus (Eds.). Encontro de estudos dialectológicos. Actas. Ponta Delgada: Instituto Cultural de Ponta Delgada, 2006. p. 345-362.

SOUSA, Xulio. Dialect change and variation: the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Dialectologia. Special Issue III, p. 189-207, 2012.

SOUSA, Xulio. Índices do Atlas Lingüístico Galego. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2017. <http://ilg.usc.es/indices/>.

SOUSA, Xulio; NEGRO ROMERO, Marta; ÁLVAREZ, Rosario (Eds.). Lingua e identidade na fronteira galegoportuguesa. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2014. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=2642. Acceso en: 17 maio 2017.

SOUSA, Xulio; RODRÍGUEZ LORENZO, David. Do espazo ó tempo: o cambio lingüístico en galego a partir da xeolingüística. In: REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís; FERNÁNDEZ REI, Elisa (Eds.). Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2017. p. 241-269.

SUÁREZ QUINTAS, Soraya. O galego non é o ghallegho que falamos nós: a percepción e as actitudes como condicionantes do cambio lingüístico. In: REGUEIRA FERNÁNDEZ, Xosé Luís; FERNÁNDEZ REI, Elisa (Eds.). Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Instituto da Lingua Galega, 2017. p. 187-213.

VALCÁRCEL RIVEIRO, Carlos. Do rural ao urbano: tentativa dunha análise xeolingüística do Concello de Pontevedra, Pontevedra: Deputación de Pontevedra, 2002.

VALLE, José del. Monoglossic policies for a heteroglossic culture: misinterpreted multilingualism in Modern Galicia. Language & Communication 20, p. 105-132, 2000.

VIDAL FIGUEROA, Tiago. Estructuras fonéticas de tres dialectos de Vigo, Verba 24, p. 313-332, 1997.

Downloads

Publicado

2018-04-23