A edición de textos en Galicia (da Idade Media aos Séculos Escuros)

Autores

  • Ana Boullón Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela

DOI:

https://doi.org/10.24206/lh.v3i1.17108

Palavras-chave:

edición de textos, literatura galega medieval, séculos escuros, galego (lingua), Instituto da Lingua Galega

Resumo

O obxectivo deste traballo é revisar as edicións dos textos medievais en prosa (literarios e documentais) e mais os dos chamados Séculos Escuros (XVI-XVIII) en Galicia. A produción escrita medieval foi moi grande, aínda que dos textos literarios subsistiron ata hoxe moi poucos, e todos eles foron obxecto de edición, con maior ou menor fortuna ecdótica. É diferente o caso dos milleiros de documentos notariais esparexidos por distintos arquivos galegos e españois: dos que están publicados, só unha pequena proporción está editada con criterios filolóxicos, con respecto ás súas características lingüísticas. Por último, a heteroxeneidade, dificultade de recolleita e o menor valor literario dos textos do galego medio comportou que en parte estean editados deficientemente, aínda que nos últimos anos vaise progresando nese labor. En todos estes procesos o Instituto da Lingua Galega (ILG - Universidade de Santiago de Compostela) tivo un papel fundamental, tanto nas edicións filolóxicas dos textos editados coma nos proxectos en marcha.


Biografia do Autor

Ana Boullón, Instituto da Lingua Galega, Universidade de Santiago de Compostela

Profesora Titular de Filoloxía Galega da Universidade de Santiago de Compostela e investigadora do Instituto da Lingua Galega (USC), 1 Galicia, España.

Referências

ÁLVAREZ BLÁZQUEZ, Xosé María. Escolma de poesía galega V. II: A poesía dos séculos XIV a XIX (1354-1830). Vigo: Galaxia, 1959.

ÁLVAREZ CASTRILLÓN, José Antonio. Colección diplomática del monasterio de Santa María de Villanueva de Oscos (1139-1300). Oviedo: Real Instituto de Estudios Asturianos, 2011.

ÁLVAREZ, Rosario. Enfiando doas: o cultivo do galego nos séculos XVI e XVII. Galicien Magazin, 14, p. 33-39, 2003a.

ÁLVAREZ, Rosario. Escrita poética en galego a fins do século XVI: a canción galega en loor de don Diego das Mariñas Parragués. Boletin de la Real Academia Gallega, 364, p. 249-305, 2003b. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/boletins#paxinas.do?id=3456. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario. Autenticidade, imitación e parodia na lingua dos vilancicos en galego do século XV [Ed. dix.]. In: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, H.; LAMA LÓPEZ, Mª X. (Eds.), Actas do VII Congreso Internacional de Estudos Galegos: Mulleres en Galicia / Galicia e os outros pobos da Península (Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003). Sada / A Coruña: Ediciós do Castro / Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) / Universitat de Barcelona, Filoloxía Galega, 2007. p. 703-719. Dispoñible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2944801. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario (coord.). Normas para a edición e transcrición de documentos dentro do proxecto GMH. Gallaeciae Monumenta Historica. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/proxecto/normas/. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto X. O romancillo da cea do cordeiro, texto galego do século XVII. In: DUBERT GARCÍA, Francisco; REI-DOVAL, Gabriel; SOUSA, Xulio (Eds.). En memoria de tanto miragre: Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2015. p. 21-40. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/13594. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; GONZÁLEZ SEOANE, Ernesto X. Iluminar los Séculos Escuros: Gondomar, un corpus para el estudio del gallego en la Edad Moderna. In: KABATEK, Johannes (Ed.). Lingüística de corpus y lingüística histórica iberorrománica, Berlin: De Gruyter, 2016. p. 115-136. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/11843. Acceso en: 7 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; MILLÁN RODRÍGUEZ, Francisco. “O “Pranto da frota, por unha ninfa galega” (c. 1702). Tradición manuscrita, autoría, edición e estudo”, Cuadernos de Estudios del siglo XVIII, 26, p. 233-270, 2016.

ÁLVAREZ, Rosario; RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, Xosé Luís. O diálogo de Alberte e Bieito. Dramaturxia, elites letradas e escrita en galego a fins do século XVI. Boletín da Real Academia Galega, 363, p. 241-311, 2002. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/boletins#paxinas.do?id=3328. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, Xosé Luís. Escrita epistolar en galego: a correspondencia de don Diego Sarmiento de Acuña, I Conde de Gondomar (1567-1626) I, II. Boletín da Real Academia Galega 365, p. 253-291, 2004; 366, 225-303, 2005. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/boletins#paxinas.do?id=3523. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; RODRÍGUEZ MONTEDERRAMO, Xosé Luís. Un novo testemuño da glosa a 'Adán non pudo pecar', do cura de Fruíme. Boletín da Real Academia Galega, 371, p. 309-332, 2010. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/boletins#paxinas.do?id=3489. Acceso en: 07 xan. 2017.

ÁLVAREZ, Rosario; XOVE, Xosé. Un testamento do galo de 1786. In: AMADO RODRÍGUEZ, Teresa et al. (Eds.). Iucundi acti labores: estudios en homenaje a Dulce Estefanía Álvarez. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2004a. p. 501-525.

ÁLVAREZ, Rosario; XOVE, Xosé. Achegas para a historia da lingua: unha carta do século XVIII [1788]. In: ÁLVAREZ, Rosario; SANTAMARINA, Antón (Eds.). (Dis)cursos da escrita: estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004b. p. 35-64.

ÁLVAREZ, Rosario; XOVE, Xosé. Cartas que cruzan o Miño. Correspondencia con don Pedro Álvarez V de Soutomaior, falsificador (1527). In: ÁLVAREZ, Rosario et alii (Eds.): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega - Universidade de Santiago de Compostela, 2013. p. 29-55. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/9484. Acceso en: 07 xan. 2017.

ANDRADE CERNADAS, José Miguel. O tombo de Celanova: estudio introductorio, edición e índices (ss. IX-XII). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995.

ASKINS, Arthur L-F. et alii. Novos fragmentos de textos xurídicos galegos (s. XIV). Revista de Literatura Medieval, 11, p. 9-43, 1997.

AVENOZA, GEMMA. Atopáronse uns manuscritos… O redescubrimento duns fragmentos en galego das Partidas. Romance Philology, 49, p. 119-129, 1995.

BALDOMIR CABANAS, Juan Javier. A literatura galega dos Séculos Escuros e do Prerrexurdimento. Tese de doutoramento. Universidade da Coruña, 2010.

BARREIRO FERNÁNDEZ, Xosé Ramón (Coord.). Inventario das fontes documentais da Galicia Medieval. I. Directores: Ermelindo Portela Silva, María del Carmen Pallares Méndez. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1988.

BARREIRO GARCÍA, Mª Carmen. A documentación notarial do concello de Noia (ss. XIV-XVI). Lectura, edición e léxico. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 1995.

BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel. A edición da documentación medieval non literaria en Galicia. In: ÁLVAREZ, Rosario; MARTINS, Ana Maria; MONTEAGUDO, Henrique; RAMOS, Maria Ana (Eds.). Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2013. p. 57-76. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/9485. Acceso en: 07 xan. 2017.

BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel. As copias como testemuños lingüísticos: a lingua galega no manuscrito V da Crónica de Iria (s. xvii). In: DUBERT GARCÍA, F.; REI-DOVAL, G.; SOUSA, X. (Eds.): En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie. Universidade de Santiago de Compostela, 2015. p.51-74. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/13600. Acceso en: 07 xan. 2017.

BOULLÓN AGRELO, Ana Isabel; MONTEAGUDO, Henrique. De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260. Anexo 65 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2009.

BOUZAS ROSENDE, Paula. Edición e estudo dos documentos inéditos do mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (século XV). Tese de doutoramento. Universidade de Santiago, 2010.

CABANA OUTEIRO, Alexandra. Fontes editadas para a Historia Medieval de Galicia. Os últimos vinte e cinco anos (1986-2011). Santiago de Compostela. Consello da Cultura Galega, 2015. Edición dixital dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/recursos/estudos/estudo/f/98/. Acceso en: 07 xan. 2017.

CABANA OUTEIRO, Alexandra. Santiago de Compostela do século XIV ó XV: O Tombo H da Catedral de Santiago. Edición e estudio histórico. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2003.

CAL PARDO, Enrique. Colección diplomática medieval do Arquivo da Catedral de Mondoñedo: transcrición íntegra dos documentos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1999/2005. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/76/. Acceso en: 7 xan. 2017.

CAL PARDO, Enrique. Tumbos de la Catedral de Mondoñedo. Tumbo pechado: transcripción íntegra de sus documentos. 2 vols. Lugo: Deputación Provincial, 2006.

CASTILLO LLUCH, Mónica; PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo. El Códice López Ferreiro del Fuero juzgo: revisión filológica y escriptológica y nueva edición. Revue de Linguistique Roman 313-314, tomo 79, p. 123-151, 2015.

CASTRO CORREA, Ainoa; PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo. El Cartulario de Caaveiro y el proceso de cartularización em Galicia: nueva documentación altomedieval sobre el Monasterio de San Xoán de Caaveiro. Cátedra 18, p. 229-284, 2011. Dispoñible en: http://catedra.pontedeume.es/18/catedra1807.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

CASTRO CORREA, Ainoa. «Fuentes bibliográficas para el estudio de la documentación altomedieval gallega. Corpus Documentale Latinum Gallaeciae. 2009. Edición dixital dispoñible en: http://corpus.cirp.es/codolga/publicacions_principal.html. Acceso en: 07 xan. 2017.

CONDE TARRÍO, Germán. Hernán Núñez (1555) e Gonzalo de Correas (1627): os primeiros refraneiros galegos. Cadernos de fraseoloxía galega, 6, p. 27-56, 2004. Dispoñible en: http://www.cirp.es/pub/docs/cfg/cfg06_02.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

DASILVA, Xosé Manuel. Os sonetos de Camões em galego são camonianos e galegos? Estado hodierno da questão. in Rodríguez, J. L.: Homenaxes. Estudios dedicados a Ricardo Carvalho Calero, volume II, Compostela: Parlamento de Galicia, Universidade de Santiago de Compostela, 2000, p. 179-203.

DONO LÓPEZ, Pedro. Colección de documentos en pergamiño do mosteiro de Santa Comba de Naves. Introdución, edición e índices. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2010.

DURO PEÑA, Emilio. El monasterio de San Pedro de Rocas y su colección documental. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1972.

DURO PEÑA, Emilio. El monasterio de San Esteban de Ribas de Sil. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1977.

DURO PEÑA, Emilio. Documentos da Catedral de Ourense. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1996.

FEIXOO DE ARAUXO, Gabriel. Entremés famoso sobre da pesca do río Miño (1671). Edición de Ramón Mariño Paz. Ensaio. Revista de Teatro de Galicia e do Norte de Portugal, 1, 1997.

FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, José Ignacio. Colección diplomática del monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón. Lugo: Deputación Provincial, 1994.

FERNÁNDEZ SALGADO, Xosé Antonio. Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas: edición e estudo dun novo texto en galego do século XVIII. Santiago de Compostela: Laiovento, 2017.

FERRO COUSELO, Xesús. A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI. 2 vols. Vigo: Galaxia, 1967. Edición facsímil: Vigo: Galaxia/Fundación Penzol, 1996.

FILGUEIRA VALVERDE, José. Sobre el Cantar do Mariscal. Otra versión con nuevos versos. Cuadernos de Estudios Gallegos XXI/63, p. 72-80, 1966.

FORNEIRO, José Luis. Xosé Mª Álvarez Blázquez, estudos da posía narrativa popular da Galiza. In: Anxo Tarrío Varela (coord.). Xosé María Álvarez Blázquez: Día das Letras Galegas 2008. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 2008. p. 59-82.

FREIXEIRO MATO, Xosé Ramón. Os Séculos Escuros e a Ilustración galega: antoloxía. Vigo: Asociación SocioPedagóxica Galega, 1996.

GARCÍA CORTÉS, Carlos. O Cura de Fruíme, Diego Antonio Cernadas e Castro (1702-1777): recuperación biográfica, catalogación da obra publicada, antoloxía poética galega. Santiago de Compostela: Instituto Teolóxico Compostelano, 2002.

GÓMEZ CLEMENTE, Xosé María. O ms 7455 da BN de Madrid Miragres de Santiago. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2001.

GONZÁLEZ BALASCH, Mª Teresa. Tumbo B de la Catedral de Santiago. Santiago de Compostela: Cabildo de la S.A.M.I. Catedral / Seminario de Estudos Galegos, 2004.

GONZÁLEZ MONTAÑÉS, Julio. El Entremés del portugués, pieza teatral jesuítica en gallego del siglo XVIII. Noticia del manuscrito, edición y estudio. TeatrEsco. Revista del Antiguo Teatro Escolar Hispánico 3, 2008-9. Edición dixital dispoñible en: http://parnaseo.uv.es/Ars/teatresco/Taller/Entremes_del_portugues.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

GUTIÉRREZ PICHEL, Ricardo. O mosteiro de San Salvador de Sobrado de Trives: primeira documentación romance (1255-1271), Murguía 15/16, p. 47-74, 2008.

GUTIÉRREZ PICHEL, Ricardo. A documentación medieval do mosteiro de Santa María de Pesqueiras (sécs. XIII-XIV). In: CASAL, Raquel; ANDRADE, José Miguel; LÓPEZ, Roberto J. (Eds.). Galicia monástica. Estudos en lembranza da profesora María José Portela Silva. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, 2009, p. 61-78.

HERMO, Gonzalo. O testamento de Xoán de Padrón (a. 1405, ACS). Edición crítica. Cadernos de Lingua, 33, p. 37-56, 2011. Dispoñible en: http://academia.gal/documents/10157/e83aa3f5-7169-4656-b7a7-c1ec2250d0e7. Acceso en: 7 xan. 2017.

HERMO, Gonzalo. O Tombo de tenzas primeiro (ACS CF 17) (1352-1412): estudo completo e edición das vinte e cinco primeiras tenzas, con especial atención ao elemento onomástico. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2017.

JIMÉNEZ GÓMEZ, Santiago. Guía para el estudio de la Edad Media Gallega (110-1480). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 1973.

LANCIANI, Giulia; TAVANI, Giuseppe (coord.). Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Caminho, 1993.

LANDEIRA YRAGO, Xosé. Poesía galega. 1. Dos devanceiros ao dezaoito. Vigo: Galaxia, 1995.

LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. Padróns de Ourense do século XV. Fontes estatísticas para a historia medieval de Galicia. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995.

LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. Libro de notas de Álvaro Afonso. Ourense, 1434. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; 2000; 2ª ed., corrixida, 2005. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/84/. Acceso en: 7 xan. 2017.

LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. Fragmentos de notarios (Ourense, séculos XIV-XVI). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2007. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/89/. Acceso en: 7 xan. 2017.

LÓPEZ CARREIRA, Anselmo. Documentos do Arquivo da Catedral de Ourense (1289-1399). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/nc/catalogo/libro/f/105//l/13/. Acceso en: 7 xan. 2017

LÓPEZ NAVIA, Santiago Alfonso. O repertorio galego dos Refranes o Proverbios en Romance do Comendador Hernán Núñez (1555). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1992.

LORENZO GRADÍN, Pilar; SOUTO CABO, José A. (coord.). Livro de Tristan e Livro de Merlin: estudio, edición, notas e glosario. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2001.

LORENZO GRADÍN, Pilar; PEDRO, Susana Tavares de (eds.). O fragmento galego do Livro de Tristan: nova edición paleográfica e crítica. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2017.

LORENZO, Ramón. La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Edición crítica anotada, con introducción, índice onomástico y glosario. 2 vols. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo, 1975/1977.

LORENZO, Ramón. La edición de la Crónica Troyana de Parker. Verba, 6, p. 375-414, 1979.

LORENZO, Ramón. Correccións á edición da Historia Troyana de Parker. Verba, 9, p. 253-290, 1982. Dispoñible en: https://minerva.usc.es/xmlui/handle/10347/4968. Acceso en: 7 xan. 2017.

LORENZO, Ramón. Crónica Troiana. A Coruña: Fundación Barrié de La Maza, 1985.

LORENZO, Ramón. Normas para a edición de textos medievais galegos. In: KREMER, D., Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes. Université de Trèves (Trier) 1986. Volume VI, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1988, p. 76-85.

LORENZO, Ramón. Miragres de Santiago = Milagres de Santiago = Milagros de Santiago. [Valencia]: Scriptorium Ediciones Limitadas, 2 v., 2004a.

LORENZO, Ramón. Edición de documentos medievais. Problemas que presentan algunhas abreviaturas. In: ÁLVAREZ, R.; SANTAMARINA, A. (Eds.): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. Instituto da Lingua Galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004b, p. 449-458.

LORENZO, Ramón. A edición da colección documental do mosteiro de Montederramo (Ourense). Estudis Romànics, XXXV, p. 415-426, 2013.

LORENZO, Ramón. Colección documental do mosteiro de Montederramo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 3 vols., 2016.

LORENZO, Ramón; COUCEIRO, Xosé L.. Corrección á edición da General Estoria de Ramón Martínez López I. In: Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, tomo I, 1999. p. 595-628. II: Homenaxe ó profesor Camilo Flores. Santiago: Universidade de Santiago de Compostela, tomo II, 1999. p. 209-243.

LOSCERTALES DE GARCÍA VALDEAVELLANO, M. Pilar. Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes. 2 vols. Madrid: Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Archivo Histórico Nacional, 1976.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. El monasterio de San Salvador de Camanzo. Separata de Archivos Leoneses 64. León: C.S.I.C., 1978.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. El tumbo de San Julián de Samos (siglos VIII-XII). Estudio introductorio. Edición diplomática. Apéndices e índices. Santiago de Compostela: Publicacións de Caixa Galicia = Liceo Franciscano nº 115-120, 1986.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. La documentación del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela. Estudio y edición. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1997. = Santiago de Compostela: Cabildo de la S.A.M.I. / Seminario de Estudios Galegos, 1998.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel. El monasterio de San Martiño Pinario de Santiago de Compostela en la Edad Media. Sada / A Coruña: Edicións do Castro, 2003.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel; JUSTO MARTÍN, Mª Xosé. Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela. Pergameos da serie Bens do Arquivo Histórico Universitario (anos 1237-1537). Edición diplomática. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1991.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel; LUCAS DOMÍNGUEZ, Pedro Pablo. San Pedro de Ramirás. Un monasterio femenino en la Edad Media. Colección diplomática. Santiago de Compostela: Public. de Caixa Galicia, 1988.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel; LUCAS DOMÍNGUEZ, Pedro Pablo. El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: estudios y documentos. Sada / A Coruña: Edicións do Castro, 1996a.

LUCAS ÁLVAREZ, Manuel; LUCAS DOMÍNGUEZ, Pedro Pablo. El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Alta Edad Media. Sada-A Coruña: Ed. do Castro, 1996b.

MACKENZIE, David. A critical edition, with historical and linguistic introduction, of the Corónica de Santa María de Iria. Tese de doutoramento. University of Nottingham, 1975.

MARIÑO PAZ, Ramón. As coplas ó Apóstolo Santiago de Martín Torrado (ca. 1627). Edición e estudio lingüístico. In: COUCEIRO, Xosé Luís et al. (coord.): Homenaxe ó profesor Camilo Flores. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, v.2, 1999. p. 481-503.

MARIÑO PAZ, Ramón. As liñas en galego do Theatro Moral y Político de la Noble Academia Compostelana (1731) de Pablo Mendoza de los Ríos. Revista Galega de Filoloxía, 1, 2000, p. 35-65. Dispoñible en: http://bvg.udc.es/ficha_obra.jsp?id=OB_Aslienga1. Acceso en: 7 xan. 2017.

MARIÑO PAZ, Ramón. Edición e estudo lingüístico do romance de María Francisca de Isla y Losada ao Cura de Fruíme (ca. 1774-1777). Revista Galega de Filoloxía, 8, p. 57-98, 2007. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/2183/7575. Acceso en: 7 xan. 2017.

MARIÑO PAZ, Ramón. Dous vilancicos de galegos cantados en Madrid e en Sevilla no século XVII. In: TARRÍO VARELA, Anxo (coord.). Xosé María Álvarez Blázquez: Día das Letras Galegas 2008. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago, 2008. p. 47-55.

MARIÑO PAZ, Ramón. A carta en galego de Magdalena García de Ogando a Martín Sarmiento, edición interpretativa e breve comentario lingüístico, Madrygal, 17, p. 67-79, 2014. Dispoñible en: http://dx.doi.org/10.5209/rev_MADR.2014.v17.45739. Acceso en: 7 xan. 2017.

MARIÑO PAZ, Ramón; SÁNCHEZ YÁÑEZ, Margarita; SUÁREZ VÁZQUEZ, Damián. O romance da urca de Santo Antón (1777). Poesía en galego no Ferrol do século XVIII. A Coruña: Fundación Barrié, 2012.

MARIÑO PAZ, Ramón; SUÁREZ VÁZQUEZ, Damián. Luís de Losada e o pranto galego pola morte de Luís I de España (1724). Boletín da Real Academia Galega, 373, 2012, p. 325-360. Dispoñible en: http://www.realacademiagalega.org/documents/10157/30509/BRAG_373.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

MARTÍNEZ LEMA, Paulo; PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo. “Documentación romance no Tombo de Toxos Outos: edición filolóxica e estudo toponímico”, Moenia, 15, p. 207-231, 2009. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/5660. Acceso en: 7 xan. 2017.

MARTÍNEZ LÓPEZ, Ramón. General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Ms. 0.I. 1. del Escorial. Edición e vocabulario. Oviedo: Universidad, 1963.

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Gervasio. Documentos en gallego del monasterio de Montederramo. S. XIII. Edición anotada y estudio lexicográfico. Tese de doutoramento. Univ. de Valladolid, 1979.

MÉNDEZ FERNÁNDEZ, Mª Luz. O Tumbo das viñas de Ribadavia: estudo histórico e lingüístico. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2015.

MONTEAGUDO, Henrique. Historia social da lingua galega: idioma, sociedade e cultura a través do tempo. Vigo: Galaxia, 1999.

MONTEAGUDO, Henrique. Noticia dun texto prosístico en galego do século XVII: Memoria da fundación da Confraría de Cambeadores. In: LORENZO, Ramón; ÁLVAREZ, Rosario (Coords.). Homenaxe á Profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela, Universidade de Santiago, 1996. p. 351- 375.

MONTEAGUDO, Henrique. O Coloquio en mil duascentas coplas galegas e o seu Comento: Notas para unha revisión. In: Congreso sobre Frei Martín Sarmiento: Actas das xornadas celebradas en Pontevedra os días 23, 24 e 25 de maio de 2002, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002a. p. 11-34. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/sarmiento/files/2009/07/libro_congreso_xunta.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017. Nova ed. rev. In: VÁZQUEZ FACCHINI, Ana Mª (dir., coord. e ed.): Galicia dende Salamanca 4: Xornadas de Lingüística GalegoPortuguesa (Salamanca, 6, 7 e 8 de maio de 2002), Salamanca: Xunta de Galicia / Universidad de Salamanca, 2003. p. 13-43.

MONTEAGUDO, Henrique. Tradición manuscrita e divulgación impresa do Coloquio en coplas galegas. Consideracións á luz do autógrafo orixinal. Boletín da Real Academia Galega, 363, p. 95-122, 2002b. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/sarmiento/files/2009/10/boletin_rag_363.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

MONTEAGUDO, Henrique. Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito. A Coruña, Fundación Barrié, 2008.

MONTEAGUDO, Henrique. «En cadea sen prijon». Cancioneiro de Afonso Páez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430ca.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2013.

NÚÑEZ DE LA HIERBA, Hernán. Refranes o proverbios en romance [1555]: con sus glosas y numerados según el orden en que fueron escritos en la edición príncipe, con indicación del folio. Edición crítica de Louis Combet, Julia Sevilla Muñoz, Germán Conde Tarrío, Josep Guia i Marin. Madrid: Guillermo Blázquez, 2 v. 2001.

PARDO DE NEYRA, Xulio. O labor lírico do ilustrado cura de Fruíme: textos galegos de Zernadas y Castro. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2002.

PARKER, Kelvin M. Historia Troyana. Santiago: C.S.I.C. - Instituto P. Sarmiento de Estudios Gallegos, 1975.

PARKER, Kelvin M. Crónica Troyana, ALP Medieval Studies, vol. 3, IX. 1978.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Miragres de Santiago, anejo 68 de RFE, Madrid. 1958.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Fragmento de un Livro de Tristán galaicoportugués. Anexo XIV dos Cuadernos de Estudios Gallegos. 1962.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Tres fragmentos jurídicos galaico-portugueses. Cuaderno de Estudios Gallegos, 29, 87-88-89, p. 102-129, 1974-75.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Portugués y gallego en los villancicos de Juan Bautista Comes Cuadernos de Estudios Gallegos XXXV/100, 659-675, 1984-85.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Galicia en su lengua y sus gentes: Ensayos, A Coruña: La Voz de Galicia, 1991.

PENSADO TOMÉ, José Luis. Tratado de Albeitaria. Introdución, transcrición e glosario. Revisión para a imprenta e edición en apéndice de Gerardo Pérez Barcala. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, 2004.

PÉREZ BARCALA, Gerardo. A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 2013.

PÉREZ PASCUAL, José Ignacio. La Crónica de 1404. Edición y estudio. Tese de doutoramento. Univ. de Salamanca, 1990.

PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco. Os documentos do tombo de Toxos Outos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2004. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/81/. Acceso en: 7 xan. 2017.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo. Fundación e primeiros séculos do mosteiro bieito de Santo Estevo de Chouzán (sécs. IXXIII). Noia (A Coruña): Toxosoutos, 2009.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo; BUJÁN RODRÍGUEZ, María Mercedes. A comunidade bieita de San Paio de Antealtares no séc. XV. Un caderno de contas inédito en galego (1455-1465). In: MARÍN LÓPEZ, Rafael (coord.): Homenaje al profesor Dr. D. José Ignacio Fernández de Viana y Vieites. Granada: Universidad, 2012. p. 421-438.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo. A Historia Troiana (ms. BMP 558). Edición e estudo histórico-filolóxico. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela, 2013.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo; MARTÍNEZ LEMA, Paulo. Documentação posterior à confecção do tombo de Toxos Outos (sécs. xiii-xiv). Edição e inventário toponímico. Scriptum Digital, 3, p. 95-132, 2014. Dispoñible en: http://scriptumdigital.org/documents/4-Pichel_et_al_revi_Ruth.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo; VARELA BARREIRO, Xavier. Edición de textos da Galiza medieval e moderna: alguns proxectos en marcha. In: Leticia Eirín García, Xoán López Viñas (Eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de linguística histórica. A Coruña, 2014. p. 291-318.

PICHEL GOTÉRREZ, Ricardo; VARELA BARREIRO, Xavier. O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica, Madrygal 20, p. 159-214, 2017.

PORTELA SILVA, Mª Xosé. Documentos da Catedral de Lugo. Século XV. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1998, 20052. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/87/. Acceso en: 7 xan. 2017.

PORTELA SILVA, Mª Xosé. Documentos da Catedral de Lugo. Século XIV. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2 vols. 2007. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/nc/catalogo/libro/f/107//l/12/. Acceso en: 7 xan. 2017.

QUINTANA PRIETO, Augusto. Tumbo viejo de San Pedro de Montes. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro. 1971.

RICÓN, Amado. Feixe de vilancetes galegos apañados nos fondos da Hispanic Society of America de Nova Iorque. Grial, XV/58, p. 455-479, 1977.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel. El Tumbo de San Martín de Castañeda. Archivos Leoneses 20, p. 181-352, 1966; 21, p. 151-186, 1967; 24, p. 321-379, 1970. Reproducido en El Tumbo del monasterio de San Martín de Castañeda, León: Centro de estudios e Investigación San Isidoro, 1973.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel. Livro do Concello de Pontevedra (1431-1463). Pontevedra: Museo Provincial de Pontevedra, 1989.

RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Ángel. Libro do Concello de Santiago (1416-1422). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1992. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/fileadmin/arquivos/publicos/LCS_v1.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

RODRÍGUEZ PARADA, Raquel. Os primeiros documentos notariais en galego do século XIII –ata 1260– custodiados nos arquivos de Santiago de Compostela. In: E. CORRAL DÍAZ / L. FONTOIRA SURÍS / E. MOSCOSO MATO (Eds.): A mi dizen quantos amigos ey: homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2009. p. 23-332.

RODRÍGUEZ PARADA, Raquel. As Encrobas, Noia, Ribadulla e Urdilde: edición crítica, estudo léxico e onomástico de documentos notariais en galego do século XV. A Coruña: Deputación Provincial da Coruña, 2014.

ROMANÍ MARTÍNEZ, Miguel. La colección diplomática de Santa María de Oseira (1025-1310). 2 vols. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións, 1989.

SÁEZ, Carlos; SÁEZ, Emilio. Colección diplomática del monasterio de Celanova (842-1230). I: 842-942. II: 943-988. III: 989-1006. Madrid: Universidad de Alcalá, 3 vols. 1996, 2000, 2006.

SARMIENTO, Fr. Martín. Colección de voces y frases gallegas [1746-1747]. Edición de José Luis Pensado. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1970.

SARMIENTO, Fr. Martín. Coloquio de vintecatro galegos rústicos [1746-1747]. Edición crítica e estudio introductorio de Ramón Mariño Paz. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1995.

SARMIENTO, Fr. Martín. Coloquio en mil duascentas coplas galegas [1746-1747]: Facsímile do orixinal autógrafo, editado por Henrique Monteagudo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2002. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=316. Acceso en: 7 xan. 2017.

SOUTO CABO, José A. Crónica de Santa María de Iria. [atribuída a] Rui Vasques. Santiago de Compostela: Cabido da S.A.M.I. Catedral / Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 2001.

SOUTO CABO, José A. A história de don Servando. Santiago de Compostela: Ediciós do Castro, 2007.

SOUTO CABO, José A. Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII. Monográfico nº 5 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Universidade da Coruña, 2008. Dispoñible en: http://illa.udc.es/rgf/pdf/mon_5.pdf. Acceso en: 7 xan. 2017.

TATO PLAZA, Fernando R. Libro de notas de Álvaro Pérez, notario da terra de Rianxo e Postmarcos (1457). Edición e glosario. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1999. Dispoñible en: http://gmh.consellodacultura.org/catalogo/ficha/f/102. Acceso en: 7 xan. 2017.

TATO PLAZA, Fernando R.; BOULLÓN AGRELO, Ana I. Fontes para o estudo da lingua medieval. In: ÁLVAREZ, Rosario; SANTAMARINA, Antón (Eds.): (Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega ofrecidos en memoria de Fernando R. Tato Plaza. Instituto da Lingua Galega. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 2004. p. 709-770.

VAQUERO DÍAZ, Mª Beatriz. Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (Ourense) (ss. XIII-XV). Santiago de Compostela: Tórculo, 4 vols. 2004.

VAQUERO DÍAZ, Mª Beatriz / Francisco J. PÉREZ RODRÍGUEZ . Colección documental del archivo de la Catedral de Ourense I (888-1230); II (1231-1300). 2 vols. León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro / Caja España de Inversiones / Archivo Histórico Diocesano, 2010.

VILLANUEVA, Carlos. Los villancicos gallegos. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1994.

Downloads

Publicado

2018-04-23