Panorama actual da lingüística histórica galega

Xavier Varela Barreiro, Ricardo Pichel

Resumo


Os estudos de lingüística histórica galega gozan de boa saúde na actualidade e é numeroso o grupo de investigadores que, desde lugares e países moi distantes entre si, participan no seu desenvolvemento. Neste artigo os autores ofrecen unha breve panorámica das achegas recentes a esta disciplina filolóxica, focando o obxectivo principalmente na produción bibliográfica, nos recursos de investigación accesibles na Internet, nos proxectos de investigación en andamento e nos encontros e eventos científicos centrados nesta área da lingüística galega.Palavras-chave


lingüística histórica galega; gramática histórica galega; galego; historiografía lingüística

Texto completo:

PDF

Referências


Estudos

ALI, M. Said. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Edições Melhoramentos, 1931.

ALONSO NÚÑEZ, Aquilino. The Nominal Metaphony in Galician Speaking. Neuphilologische Mitteilungen, CXV/3, p. 259-281, 2014.

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario. The Accusative Clitic in Intransitive Verb Constructions: aí o vai, aquí as están = Clítico acusativo en construcións con verbo intransitivo: aí o vai, aquí as están. Dialectologia, Special Issue, V, p. 191-217, 2015. Dispoñible en: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/ejecuta_descarga.asp?codigo=1095.

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; XOVE FERREIRO, Xosé. Galego. In: Gran Enciclopedia Gallega: XIV. FOSO-GALEGO. Santiago de Compostela; Gijón: Silverio Cañada, 1980, p. 222-255.

AREÁN-GARCÍA, Nilsa. Aspectos sincrônicos e diacrônicos do sufixo -ístico(a) no português e no galego. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Dispoñible en: http://www.usp.br/gmhp/publ/AreT.zip.

BOULLÓN, Ana (Ed.). Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2007. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=95.

BOULLÓN, Ana; GONZÁLEZ, Ernesto; ÁLVAREZ, María (Ed.). Aproximación á variación lexical no dominio galegoportugués. A Coruña: Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, 2017 (monografía da Revista Galega de Filoloxía).

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. The Portuguese Language: History and Structure. Chicago; London: University of Chicago Press, 1972. [Edición en portugués: História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão, 1975].

CARRASCO, Juan. Traços galegos e não galegos do dialecto fronteiriço de Xalma (manhego, lagarteiro e valverdeiro). In: MARÇALO, Mª João et al. (Ed.). Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas. Évora: Universidade de Évora, 2010, p. 1-14. Dispoñible en: http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/slg9/02.pdf.

CASTRO, Ivo. Introdução à História do Português. Lisboa: Colibri, 2006.

CEREIXO SILVA, Amparo. Os adverbios modais en -mente en galego medieval. In: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena; LAMA LÓPEZ, María Jesús (Ed.). Actas [do] VII Congreso Internacional de Estudos Galegos: «Mulleres en Galicia» / «Galicia e os outros pobos da Península» (Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003). Sada; A Coruña: Ediciós do Castro; Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG); Universitat de Barcelona, Filoloxía Galega, 2007, p. 1245-1260. Dispoñible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2944971.

CIDRÁS ESCÁNEO, Francisco Antonio. Os camiños da gramática: unha aproximación á variación e o cambio lingüístico desde a sintaxe do galego = The Paths of Grammar: an Approach to Variation and Linguistic Change in Galician Syntax", Estudos de Lingüística Galega, 1, p. 27-46, 2009. Dispoñible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/article/view/1476/1312.

CINTRA, Luis F. Lindley. Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses. Boletim de Filologia, XXII/ 1-2, p. 81-116, 1971.

COHEN, Rip. Sketch of the Historical Phonology of Galician-Portuguese. Baltimore: The Johns Hopkins University, JScholarship, 2010. Dispoñible en: <http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/33843.

CONDÉ, Valéria Gil. Proposta de estudo morfossemântico do sufixo -aria/-eria na língua galega, em comparação ao português: abordagens sincrônica e diacrônica. In: LAGARES, Xoán Carlos; MONTEAGUDO, Henrique (Org.): Galego e português brasileiro: história, variação e mudança. Niterói; Santiago de Compostela: RJ, Editora da Universidade Federal Fluminense; Universidade de Santiago, 2012, p. 191-208. Dispoñible en: http://www.academia.edu/31528966.

CONDÉ, Valéria Gil. Estudo comparativo do sufixo -aria/-eria nas línguas ibero-românicas do Noroeste Peninsular. In: VIARO, Mário Eduardo (Org.). Morfologia histórica. São Paulo: Cortez Editora, 2014, p. 106-117.

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá da Costa, 1984.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?. Studies on Hispanic and Lusophone Linguistics, 4/2, p. 301-342, 2011. Dispoñible en: http://www.academia.edu/2087655.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego. Vox Romanica, 71, p. 197-228, 2012.

DUBERT GARCÍA, Francisco. As formas tipo tivo e o contacto lingüístico cos romances centrais. In: GUGENBERGER, Eva; MONTEAGUDO, Henrique; REI-DOVAL, Gabriel (Ed.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2013, p. 137-167. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/9463.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais. In: Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s). Leuven: Peeters, 2014, p. 69-87.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Syntax and Word-Specific Phonetics: The Origins of the Allomorphs of the Galician Definite Article = Sintaxis y fonética particular de ciertas palabras: Orígenes de los alomorfos del artículo definido en gallego. Loquens, 1/2, p. 1-13, 2014. Dispoñible en: http://dx.doi.org/10.3989/loquens.2014.013.

DUBERT GARCÍA, Francisco. The Emergence of Structure in Inflection: Perfect Roots in Irregular Galician Verbs. In: Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s). Leuven: Peeters, 2014, p. 185-207.

EIRÍN, Leticia; LÓPEZ VIÑAS, Xoán (Ed.). Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica. A Coruña: Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, 2014 (monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía). Dispoñible en: http://illa.udc.es/rgf/pdf/mon_9.pdf.
DOI: https://doi.org/10.24206/lh.v3i1.17111

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2018 LaborHistórico

Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

Licença Creative Commons

LaborHistórico | ISSN 2359-6910

A Revista LaborHistórico da Universidade Federal do Rio de Janeiro está licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.