Panorama actual da lingüística histórica galega

Xavier Varela Barreiro, Ricardo Pichel

Resumo


Os estudos de lingüística histórica galega gozan de boa saúde na actualidade e é numeroso o grupo de investigadores que, desde lugares e países moi distantes entre si, participan no seu desenvolvemento. Neste artigo os autores ofrecen unha breve panorámica das achegas recentes a esta disciplina filolóxica, focando o obxectivo principalmente na produción bibliográfica, nos recursos de investigación accesibles na Internet, nos proxectos de investigación en andamento e nos encontros e eventos científicos centrados nesta área da lingüística galega.Palavras-chave


lingüística histórica galega; gramática histórica galega; galego; historiografía lingüística

Texto completo:

PDF

Referências


Estudos

ALI, M. Said. Gramática histórica da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Edições Melhoramentos, 1931.

ALONSO NÚÑEZ, Aquilino. The Nominal Metaphony in Galician Speaking. Neuphilologische Mitteilungen, CXV/3, p. 259-281, 2014.

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario. The Accusative Clitic in Intransitive Verb Constructions: aí o vai, aquí as están = Clítico acusativo en construcións con verbo intransitivo: aí o vai, aquí as están. Dialectologia, Special Issue, V, p. 191-217, 2015. Dispoñible en: http://www.publicacions.ub.edu/revistes/ejecuta_descarga.asp?codigo=1095.

ÁLVAREZ BLANCO, Rosario; FERNÁNDEZ REI, Francisco; XOVE FERREIRO, Xosé. Galego. In: Gran Enciclopedia Gallega: XIV. FOSO-GALEGO. Santiago de Compostela; Gijón: Silverio Cañada, 1980, p. 222-255.

AREÁN-GARCÍA, Nilsa. Aspectos sincrônicos e diacrônicos do sufixo -ístico(a) no português e no galego. Tese de Doutorado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. Dispoñible en: http://www.usp.br/gmhp/publ/AreT.zip.

BOULLÓN, Ana (Ed.). Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2007. Dispoñible en: http://consellodacultura.gal/mediateca/documento.php?id=95.

BOULLÓN, Ana; GONZÁLEZ, Ernesto; ÁLVAREZ, María (Ed.). Aproximación á variación lexical no dominio galegoportugués. A Coruña: Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, 2017 (monografía da Revista Galega de Filoloxía).

CAMARA JR., Joaquim Mattoso. The Portuguese Language: History and Structure. Chicago; London: University of Chicago Press, 1972. [Edición en portugués: História e estrutura da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Padrão, 1975].

CARRASCO, Juan. Traços galegos e não galegos do dialecto fronteiriço de Xalma (manhego, lagarteiro e valverdeiro). In: MARÇALO, Mª João et al. (Ed.). Língua portuguesa: ultrapassar fronteiras, juntar culturas. Évora: Universidade de Évora, 2010, p. 1-14. Dispoñible en: http://www.simelp2009.uevora.pt/pdf/slg9/02.pdf.

CASTRO, Ivo. Introdução à História do Português. Lisboa: Colibri, 2006.

CEREIXO SILVA, Amparo. Os adverbios modais en -mente en galego medieval. In: GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Helena; LAMA LÓPEZ, María Jesús (Ed.). Actas [do] VII Congreso Internacional de Estudos Galegos: «Mulleres en Galicia» / «Galicia e os outros pobos da Península» (Barcelona 28 ó 31 de maio de 2003). Sada; A Coruña: Ediciós do Castro; Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG); Universitat de Barcelona, Filoloxía Galega, 2007, p. 1245-1260. Dispoñible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2944971.

CIDRÁS ESCÁNEO, Francisco Antonio. Os camiños da gramática: unha aproximación á variación e o cambio lingüístico desde a sintaxe do galego = The Paths of Grammar: an Approach to Variation and Linguistic Change in Galician Syntax", Estudos de Lingüística Galega, 1, p. 27-46, 2009. Dispoñible en: http://www.usc.es/revistas/index.php/elg/article/view/1476/1312.

CINTRA, Luis F. Lindley. Nova proposta de classificação dos dialectos galego-portugueses. Boletim de Filologia, XXII/ 1-2, p. 81-116, 1971.

COHEN, Rip. Sketch of the Historical Phonology of Galician-Portuguese. Baltimore: The Johns Hopkins University, JScholarship, 2010. Dispoñible en: <http://jhir.library.jhu.edu/handle/1774.2/33843.

CONDÉ, Valéria Gil. Proposta de estudo morfossemântico do sufixo -aria/-eria na língua galega, em comparação ao português: abordagens sincrônica e diacrônica. In: LAGARES, Xoán Carlos; MONTEAGUDO, Henrique (Org.): Galego e português brasileiro: história, variação e mudança. Niterói; Santiago de Compostela: RJ, Editora da Universidade Federal Fluminense; Universidade de Santiago, 2012, p. 191-208. Dispoñible en: http://www.academia.edu/31528966.

CONDÉ, Valéria Gil. Estudo comparativo do sufixo -aria/-eria nas línguas ibero-românicas do Noroeste Peninsular. In: VIARO, Mário Eduardo (Org.). Morfologia histórica. São Paulo: Cortez Editora, 2014, p. 106-117.

CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. Lindley. Nova Gramática do Português Contemporâneo. Lisboa: João Sá da Costa, 1984.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Sobre as origens da vogal radical /i/ em sigo ~ siga no verbo galego-português: um fenómeno de contacto linguístico?. Studies on Hispanic and Lusophone Linguistics, 4/2, p. 301-342, 2011. Dispoñible en: http://www.academia.edu/2087655.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Historia de la palabra, variación dialectal, propiedades morfosintácticas y acento en el verbo regular gallego. Vox Romanica, 71, p. 197-228, 2012.

DUBERT GARCÍA, Francisco. As formas tipo tivo e o contacto lingüístico cos romances centrais. In: GUGENBERGER, Eva; MONTEAGUDO, Henrique; REI-DOVAL, Gabriel (Ed.). Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega; Instituto da Lingua Galega, 2013, p. 137-167. Dispoñible en: http://hdl.handle.net/10347/9463.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Splinter morphologique et analogie dans les dialectes galiciens et portugais. In: Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s). Leuven: Peeters, 2014, p. 69-87.

DUBERT GARCÍA, Francisco. Syntax and Word-Specific Phonetics: The Origins of the Allomorphs of the Galician Definite Article = Sintaxis y fonética particular de ciertas palabras: Orígenes de los alomorfos del artículo definido en gallego. Loquens, 1/2, p. 1-13, 2014. Dispoñible en: http://dx.doi.org/10.3989/loquens.2014.013.

DUBERT GARCÍA, Francisco. The Emergence of Structure in Inflection: Perfect Roots in Irregular Galician Verbs. In: Morphologie flexionnelle et dialectologie romane: typologie(s) et modélisation(s). Leuven: Peeters, 2014, p. 185-207.

EIRÍN, Leticia; LÓPEZ VIÑAS, Xoán (Ed.). Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica. A Coruña: Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística, Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, 2014 (monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía). Dispoñible en: http://illa.udc.es/rgf/pdf/mon_9.pdf.
DOI: https://doi.org/10.24206/lh.v3i1.17111

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


Direitos autorais 2018 LaborHistórico

Licença Creative Commons
Esta obra está licenciada sob uma licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.

Licença Creative Commons

Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.